Algemene Voorwaarden:

 

Artikel 1: Gegevens van de ondernemer

Ellemie

Gistelsteenweg 331

8490 Jabbeke

België

info @ellemie.be

Btw:0783.617.567

 

Artikel 2: Algemene toepassing

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor alle activiteiten via www.ellemie.be met betrekking tot alle producten die er worden aangeboden. Deze website is eigendom van Melina Brackx met maatschappelijke zetel te Gistelsteenweg 331, 8490 Jabbeke en is ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0783.617.567

Door een bestelling te plaatsen aanvaard u de algemene voorwaarden van Ellemie volledig en zonder voorbehoud. De verkoper heeft het recht om deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen op ieder moment. deze wijziging is niet van toepassing op bestelling met datum voor de weiziging.

 

Artikel 3: Aanbod

- Indien een product maar een beperkt aanbod heeft, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld

- Dit aanbod is enkel voor particuliere klanten

- Bent u B2B en wil u een samenwerking aangaan? mail dan naar info@ellemie.be

 

Artikel 4: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn in euro en excl verzendingskosten! Verzendingskosten worden later duidelijk aan gegeven! Voor een bestelling geld altijd de prijs die op dat moment wordt aangegeven. Is er later een promotie op dat artikel wordt het verschil niet terug betaald! Ellemie houdt het recht om de prijzen van producten en product informatie op ieder moment te wijzigen. 

 

Artikel 5: Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om te melden dat hij afdoet van de aankoop binnen de 14 dagen. Dit geld niet voor gepersonaliseerde items. de Items worden op eigen risico terug gestuurd naar Ellemie, Gistelsteenweg 331, 8490 Jabbeke. De kosten om terug te sturen zijn ook voor de klant.

 

Artikel 6: Verzendkosten

De verzendingskosten worden duidelijk aangegeven in het winkelmandje tijdens het afrekenen. 

Afhalen te Jabbeke, Oostende of Veurne is mogelijk na afspraak.

 

Artikel 7: Garantie

Zoals wettelijk bepaald hebben onze producten ook een wettelijke garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper binnen de 7 dagen te contacteren volgend op de levering via info@ellemie.be

Dit geld enkel als de verkoper de factuur kan voorleggen en kan aantonen dat het product in goede staat is. En dat men zelf niet aan het product heeft gewerkt.

Het bedrag die op de factuur staat wordt terug bezorgd vanaf het item terug geariveerd is bij Ellemie en voldoet aan de vooropgestelde eisen.

 

Artikel 7: Levering

Als plaats van levering geld het adres dat de consument heeft opgegeven aan het bedrijf.

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestelling van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

De ondernemer zal alle bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de 30 dagen behandelen tenzij men akkoord is gegaan met een lange levertermijn. Als de levering langer dan 30 dagen zal duren zal Ellemie contact opnemen met de klant om hen hiervan op de hoogte te brengen. De klant beslist dan zelf of hij de bestelling al dan niet kosteloos ontbind en het bestelde bedrag terug gestort krijgt zonder schadevergoeding.

 

Artikel 8: Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur

Opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder inbegrepen) of diensten, ten allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (electriciteit daaronder begrepen) of diensten, ten allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregeles en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

a. ten allen tijd opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlening kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeled afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consumsnt ten allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand. De opzegtermijn is ten hoogste dreie maanden in geval de overeenkomst strekt to het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur: 

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst ten allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en blijkheid zich tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 9: Betaling

Voor zover niets anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen de 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen de 7 dagen na overeenkomst. in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Ellemie maakt pas bestelling klaar na betaling. Er worden geen voorbeelden of bestellingen vooraf gemaakt.

in geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10: Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat hij het totale verschuldigde bedrag aan de ondernemer heeft voldaan.

@copyright van de teksten gaat uit naar Ellemie en mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden zoals webshops